logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนเมษายน 2559
  2 พฤษภาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  17 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมกราคม 2559
  17 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
  17 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกันยายน 2558
  7 ตุลาคม 2558
 • สรุปผลงานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงานภารกิจปกติ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
  7 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  7 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  7 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  8 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • สรุปผลงานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงานภารกิจปกติ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
  3 เมษายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมีนาคม 2558
  3 เมษายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมกราคม 2558
  25 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนธันวาคม 2557
  25 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  25 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนตุลาคม 2557
  25 กุมภาพันธ์ 2558
 • สรุปผลงานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงานภารกิจปกติประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
  30 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกันยายน 2557
  30 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  21 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  21 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  21 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  21 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนเมษายน 2557
  21 กันยายน 2557
 • สรุปผลงานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงานภารกิจปกติ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมีนาคม 2557
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนมกราคม 2557
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนตุลาคม 2556
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ประจำเดือนธันวาคม 2556
  2 เมษายน 2557
 • การบริหารความเสี่ยง
  9 มกราคม 2557
 • สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
  9 มกราคม 2557