logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ
        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 2. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
 3. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
  พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
โดยแยกตามลักษณะงาน ได้ดังนี้
 1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมิน
  ของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้
  และเป็นมาตรฐานสากล
 3. งานด้านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เป็นตัวแทนดำเนินการรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
  เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี แยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
- ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ
      อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหาร จัดการการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การพัฒนาและการจัดประโยชน์
          การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการ และผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไข
การเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน
การรับมอบอาคาร การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนิน การต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนิน การอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา การพิจารณา
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงาน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล
- ด้านทะเบียนและหลักฐาน
       จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุเพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนา สำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไป ใช้ประโยชน์
เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือ ค่าเวนคืนหรือกฏหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์
ทางราชการ หรือจากการจัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
- ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด 
       ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกางกายภาพการ การใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัด
กำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูล เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญ
สำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538 จัดเก็บหลักฐาน
การสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
- ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน กรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
      - ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุ ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
     - ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     - ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
     - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. ส่วนบริหารทั่วไป
     - ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี และงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล
เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัด ติดตาม ทวงถาม เงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ
ประมาณการรายได้ประจำปี
     - ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่า เงินประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใด
ที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
     - ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษี บำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ
     - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และ ยานพาหนะ ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
     - ดำเนินการด้านบุคลากรของสำนักงาน
     - ดำเนินการ เกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญ ที่ระลึกปฏิบัติงานที่มิใช่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และ /หรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมาตรฐานสากลและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 4. ผลิตเหรียญษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากลและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
 6. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้
  เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
 7. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี
22 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 860 ครั้ง