logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.6
  23 กันยายน 2557
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.4
  22 กันยายน 2557
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง แบบ ทร.11
  22 กันยายน 2557
 • แบบรายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.2
  22 กันยายน 2557
 • แบบรายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.3
  22 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แบบ ทร.05
  22 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04
  22 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  22 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร